ASTRODEVİR

Hint Astrolojisinde normal insan ömrü 120 yıl olarak kabul edilmiştir.Astrolojik hesaplamalarda bu süreye göre yapılır.Dasa denilen sistem 120 yıl üzerine kuruludur.İnsanın yaşayacağı kabul edilen bu süre AY,GÜNEŞ,SATURN,MARS, VENUS,MERKÜR,RAHU VE KETU OLARAK 8 döneme bölünür.
Güneş 6 yıl, Ay 10 yıl, Mars 7 yıl, Rahu(Kuzey ay düğümü) 18 yıl, Jüpiter 16 yıl, Satürn 19 yıl, Merkür 17 yıl, Ketu (Güney Ay düğümü) 7 yıl, Venüs 20 yıl sürer.

Çıkarılan yıldız haritasına göre bu dönemler yorumlanır.Batı astrolojisinden farklı olarak Ayın Kuzey Ucu:Rahu,Güney Ucu: Ketu gezegen kabul edilmiştir.Hint Astrolojisi Ay’ı temel alır Hint Astrolojisinde 120 yıl kabul edilen insan ömrü,HZ.İbni Arabi nin görüşleriyle de benzerlik göstermektedir.Aşağıdaki bölüm onun DURR’İ MEKNUN (s.175) adlı eserinden alınmıştır.

”Ulema ve ukalâ,her yıldızın seyrine göre o devrin zamanındaki ömürler dahi ona göre takdir olur demişlerdir.Adem aleyhisselam Zühal-Saturn-devrinde halk oldu.Zühal burçta iki buçuk yıl durur.Ve o zamanın insanı bin yıl yaşardı.Nitekim Adem aleyhisselam bin yıl yaşadı.Ve insanın boyu posu ona göre olurdu.Adem aleyhisselam ın ayağı altmış arşın(1 arşın= yaklaşık 68 cm) idi.Ve hayvanlar dahi ona göre idi.Her şeyin boyu posu ve kuvveti zamanına göredir.

Müşteriye-Jüpiter- gelince,o da Zühal devrinden eksik değildir.Ömür ve kudret dahi biraztakdir olmuştur.Bir gün Nuh aleyhisselam bir kız gördü.Gayet güzel idi.”Ya kızcağız kaç yaşındasın ” dedi. Kız:”Yüzseksen yaşındayım ”dedi.Nuh alehisselam ”Buluğ a ermemişsin” dedi ve yirmi yıl daha sabrederek bekledi.Ta ki kız baliğ oldu.Ondan sonra nikah ederek aldı.O zamandan bu yana ömürler azalmaktadır. Birbirinden azdır.Şimdiki zamanımız Ay devridir.Gayet süratli geçer.Ömrün nihayeti Ay ın süratine göredir.Her burçta iki buçuk günde durur.Oniki burcu bir ayda tamam eder.

Ömürle beraber boy pos dahi ona göre olur.Ay devrinde doğanların ömrü yüz, nihayet en çok yüzyirmidir.Zira ulemanın kavli de bunun üzerinedir.Hak Teala Celle ve Ala Adem’i dört nesneden halk etmiştir.Bunlar:Ateş,hava,su ve topraktır.Bu dört unsur her şeyde mevcuttur.
Ulemaya göre her unsurun otuz yıl hükmü olsa gerektir.Otuz yıl ateş.otuz yıl su,otuz yıl yel ve otuz yıl da toprak hüküm eyler.Böylece dört unsur hükmünü tamam etmiş olur.
Eceli ırak kişinin bedeninde hareket kalmaz.Kan,balgam,safra(öd),sinir bunlardır. Bunların otuzar yıl hükmü vardır.Şimdiki ömürler o kadar olunca,insanın boyu posu da ona göre olacaktır.İnsanın boyu kendiadımıyla dört adım,sekiz karış olur.Tabanı bir karıştır..”DURR’İ MEKNUN (s.175)

”Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki, bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta da bir gün gibi, gün saat gibi, saat de bir çıra tutuşması gibi (kısa) olur.”
(Tirmizi, Zühd 24)

Hadisde de denildiği gibi bu devirde herşey hızlanmıştır.Burada bir benzerlik vardır.İbn-i Arabi de Ay devrinin gayet hızlı geçtiğinden bahsetmektedir.Hint Astrolojisi’nde düzenli tutulan kayıtların MÖ 4500 yıllarına kadar uzandığı söylenmektedir.Bu 120 yıl ölçüsü de o yıllardan kalma olduğuna göre,o halde Ay devri bu dönemlerde başlamışolabilir miydi?

Öyle anlaşılıyor ki,Dinazorlar dediğimiz iri cüsseli hayvanlar Adem peygamber zamanında yaşıyorlardı.HZ.İbni Arabi nin hesabına göre Hz.Adem in ayak büyüklüğü yaklaşık 3 metreydi. Tabi boyu da bunla orantılı olmalıydı. O da yaklaşık 25 metre olabilirdi.Şimdi ortaya bir soru çıkıyor.Neden Dinazor fosilleri bulunurken ,bu boyda insan fosili bulunamamaktadır? Bilimsel olmasa da bu şöyle açıklanabilir:İnsan kemikleri daha dayanıksızdır.

Belki gelecekte çok iyi bir ortamda korunmuş büyük insan kemikleri bulunacaktır.
Astroloji de insan tipi(boy,göz rengi vb.) ,belli bazı burç ve yıldız konumlarıyla ifade
edilebilmektedir(yıldız haritası).Belki de daha önceki zamanlarda yıldızlar birbirlerine
daha yakındılar.Yörüngeleri Dünyaya daha yakındı.Ve daha tesirliydiler.Zamanla yörüngeler uzaklaştı.(Zaten Astronomi evrenin genişlediğinden bahsetmektedir.)Belli bir uzaklıktan sonra yıldızlar bir derece daha düşük tesir gönderir oldular.Bu da Dünya üzerindeki yaşam koşullarını dönüştürdü.Çünkü o belli aralıktaki uzaklık belli bir yaşam ortamı demekti.Bu yönde olan son oluşum Hint astrolojisinde de kullanılan 120 yıllık insan ömrünü oluşturdu.

İnsan kütlesi zamanla kendinden kaybetti. O halde İnsan cüssesinin küçülmesi de bir astrolojik/astronomik anlam içermelidir.

Bir görüşte HZ.Mevlana’dan:

”350. Musa, savaşa bir tek sopasıyla gitti ama o sopayla Firavun’u da, kılıçlarını da kırdı geçirdi. Her peygamber, o kapıyı yalnızca döğmüş, bütün dünyaya tek başına saldırmıştır. Nuh, ondan kılıç isteyince Tufan dalgası, Tanrı kudretiyle kılıç kesilmiştir. Ey Ahmet, yeryüzünün askeri kim oluyor ki? Aya bak,ayın bile alnını yar!
Bu suretle yıldızların yomlu, yomsuz olduğuna inanan bihaberler, bu devrin senin devrin olduğunu,kamerin(ay) devri olmadığını anlasınlar.

355. Bu devir, senin devrindir. Çünkü Kelîm olan Musa bile daima senin zamanını arzuladı. Musa, senin devrinin parlaklığını, o devirdeki tecelli sabahının zuhurunu gördü de; “ Yarabbi, o ne rahmet devri… o devir, rahmetten de ileri … o devirde rüyet var. Musa’nı denizlere daldır da Ahmet’in devrinde izhar et’’ dedi. Tanrı dedi ki : “ Sana o devri onun için gösterdim, o halvetin yolunu onun için açtım””
(MESNEVİ c2.s.28)

Reklamlar